Drobné dárky     

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Drobné dárky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny produkty a služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu Drobné dárky. cz, provozovatel Petr Šefr, Drahlín 165, 261 01 Příbram, IČ 12551813, zapsané v ŽR Městský úřad Příbram, č.j.: 753/2002P (dále jen „agentura“).
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) agentura
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“).
2.2. Smluvní vztah mezi agenturou a zákazníkem se řídí Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
3.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a agenturou vzniká potvrzením agentury o přijetí objednávky zákazníka odeslané prostřednictvím internetového obchodu agentury.
3.2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Dále zákazník souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v objednávce byly zahrnuty do elektronické databáze agentury a aby byly ze strany agentury shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění.
3.3. Potvrzením přijetí objednávky zákazníka se agentura zavazuje zákazníkovi dodat produkty resp. zajistit služby v deklarovaném rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami.
3.4. Právo zákazníka na převzetí produktů resp. čerpání služeb vzniká zaplacením jejich ceny.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Agentura má právo na zaplacení objednaného zboží a služeb před jejich dodáním. Jakákoliv platba se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet agentury nebo uhrazena v hotovosti.
4.2. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je agentura oprávněna od smlouvy odstoupit a objednávku zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky).
5. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
5.1. Předmětem smluvního vztahu jsou produkty a služby zveřejněné v nabídkovém katalogu internetového obchodu agentury.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí objednaných a zaplacených produktů resp. služeb
b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou agentuře známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených produktů resp. služeb
c) právo být seznámen s případnými změnami termínu a rozsahu poskytnutí objednaných služeb
d) právo na reklamaci
e) právo na ochranu osobních dat, která zákazník uvádí v objednávce, před nepovolanými osobami
6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout agentuře součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění služeb
7. POVINNOSTI A PRÁVA AGENTURY
a) Agentura je povinna řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech rozhodných skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, jež jsou agentuře známy.
b) Na straně agentury neexistuje povinnost poskytnout služby zákazníkovi nad rámec objednaných a zaplacených služeb.
8. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
7.1. Pokud nastanou nezaviněné okolnosti (zejména technické povahy), které agentuře brání poskytnout objednané a zaplacené služby a zboží ve sjednaném termínu nebo rozsahu, je agentura povinna tuto skutečnost oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a nabídnout náhradní plnění.
7.2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv stornopoplatků a na vrácení zaplacené ceny v případě nezaviněných okolností (zejména technické povahy). V takovém případě je agentury povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 5 pracovních dnů od původně sjednaného termínu neuskutečněných služeb.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před převzetím produktů nebo zahájením plnění sjednaných služeb. Toto odstoupení musí být agentuře oznámeno písemně resp. elektronickou poštou a způsobem nepochybným. Pro určení doby odstoupení je rozhodující doba doručení oznámení agentuře.
10. REKLAMACE
9.1. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.
9.2. V případě reklamace produktu odešle zákazník produkt včetně obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu, na adresu agentury. Agentura o reklamaci rozhodne do tří pracovních dnů od jejího doručení a neprodleně navrhne zákazníkovi elektronickou poštou nebo telefonem způsob vyřízení reklamace. V případě, že navrhovaný způsob řešení reklamace nebude zákazníkem akceptován, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.
9.3. Reklamaci služeb je nejvhodnější oznámit tuto skutečnost telefonicky, nebo e-mailem a agentura navrhne zákazníkovi řešení reklamace. V případě, že navrhovaný způsob řešení reklamace nebude zákazníkem akceptován, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.
11. VRÁCENÍ PRODUKTŮ
10.1. V souladu s občanským zákoníkem může zákazník zaplacené produkty do 14 dnů od jejich převzetí bez udání důvodu vrátit na adresu agentury za následujících podmínek:
a) Produkt musí být vrácen v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem
b) Produkt nesmí jevit známky opotřebení
c) Zákazník v průvodním dopise sdělí, zda si přeje vrátit peníze převodem na uvedený účet nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu
10.2 Vracené produkty nesmějí být na adresu agentury odeslány na dobírku. Agentura má právo takovéto zásilky nepřijmout.
10.3 Agentura v případě splnění podmínek pro vrácení produktu vrátí zákazníkovi nejpozdeji do 5 pracovních dnů po převzetí vráceného produktu zaplacenou částku převodem na účet nebo poštovní poukázkou.
11. PLATNOST
12.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01.02.2011.
12.2. Obsah těchto podmínek odpovídá platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době jejich stanovení. Agentura si vyhrazuje právo aktualizace a změn těchto podmínek.
12.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a agenturou.